POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WRAZ Z OGÓLNYMI ZASADAMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej jest SUPESU RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS: 0000902633, zwana w niniejszym dokumencie jako „Administrator”.


2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”;

3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do Administratora.

Dane kontaktowe Administratora:

SUPESU RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: ul. Tamka 49/27, 00-355 Warszawa

nr KRS: 0000902633

kontakt mailowy: rodo@supesu.pl

4a. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub korespondencji e-mail

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w celu prowadzenia korespondencji w ramach poczty e-mail.

Administrator prowadzi korespondencję za pośrednictwem e-mail z następującymi osobami fizycznymi, które przesłały wiadomość do SUPESU RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pośrednictwem formularza kontaktu lub prowadziły z Administratorem korespondencję za pośrednictwem poczty e-mail.

Dane osobowe osób, które wypełniły formularz kontaktowy lub prowadzą korespondencję za pośrednictwem skrzynki e-mail przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, dalszego prowadzenia korespondencji oraz ewentualnego przedstawienia oferty w obszarze objętym tematem prowadzonych rozmów (tylko i wyłącznie po uprzednio wyrażonym przez Państwa żądaniu przedstawienia takiej oferty!).

Dane osobowe w zakresie formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować następujące dane osobowe osoby, która udostępniła je bezpośrednio do ADMINISTRATORA, przede wszystkim:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • inne dobrowolnie podane dane osobowe, które znalazły się w formularzu kontaktu lub w innej formie komunikatu adresowanego do Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas powierzone podmiotom z nami współpracującym w celu zachowania najwyższej jakości usług w obsłudze Państwa zapytania.

Podanie tychże danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Ich udostępnienie Administratorowi jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić obsługę Państwa zapytania.

Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu, które to możecie Państwo otrzymać w ramach rozmowy prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) oraz zgody w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800).

W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody tej stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.


Informujemy, iż Administrator nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.4b. Przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczenia w bazie kandydatów prowadzonej przez Administratora

Po wyrażeniu zgody Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zamieszczenia Państwa kandydatury w bazie kandydatów prowadzonej przez Administratora. Baza klientów jest prowadzona w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w innych rekrutacjach prowadzonych przez pracodawców współpracujących z Supesu. Dostęp do bazy klientów posiada tylko i wyłącznie Administrator oraz podmioty wykonującego określone zadania na jego rzecz. Wyrażenie zgody na przekazanie Państwa danych osobowych podmiotom współpracującym z Supesu zainteresowanych Państwa kandydaturą spowoduje dodatkowo możliwość udostępnienia tymże podmiotom danych osobowych dostępnych w bazie kandydatów.

Dane osobowe w zakresie formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody pod adres Administratora.  Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane są w bazie kandydatów przez okres 5 lat. Po tym czasie Państwa dane osobowe są automatycznie usuwane.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować następujące dane osobowe osoby, która udostępniła je bezpośrednio do ADMINISTRATORA, przede wszystkim:

 • imię,
 • nazwisko,
 • wskazane dane kontaktowe,
 • data urodzenia,
 • informacje o wykształceniu,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie tychże danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Ich udostępnienie Administratorowi jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia  uniemożliwia zamieszczenie Państwa kandydatury w bazie kandydatów.

Informujemy także, iż Państwa dane osobowe mogą być przez nas powierzone podmiotom z nami współpracującym w celu zachowania najwyższej jakości naszej obsługi.

Informujemy także, iż Państwa dane osobowe mogą być przez nas profilowane w celu doboru dla Państwa najbardziej odpowiedniej kandydatury pracodawcy, do którego będziecie Państwo mogli aplikować. Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego profilowania.

5. Poza danymi uzyskanymi bezpośrednio od Państwa możemy przetwarzać także dane, które mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa bądź innych osób. Wynika to z uruchomienia programu pro bono, mającego na celu pomoc obywatelom i obywatelkom z Ukrainy.

6. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z takich narzędzi jak usługi platformy Google oraz LinkedIn. Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Google mogą Państwo dowiedzieć się więcej tutaj:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

7. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a, opublikowały swój komentarz pod postem lub wysłały wiadomość prywatną poprzez portal społecznościowy LinkedIn. Dane osobowe będą gromadzone w celu prowadzenia profilu na portalu społecznościowym celem promowania prowadzonej działalności, pozyskiwania klientów oraz w celu udzielania odpowiedzi na pytania przesłane w wiadomości prywatnej lub w komentarzu pod postem i prowadzenia z użytkownikiem dalszej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Dane osobowe gromadzone przez LinkedIn będą przechowywane zgodnie z regulaminami oraz politykami prywatności właściwego portalu społecznościowego. Wszelkie pozostałe informacje wskazane w treści niniejszej polityki prywatności (za wyjątkiem informacji o celu oraz podstawie prawnej przetwarzania, okresów przechowywania innych niż wskazany powyżej, które to stosuje się wyłącznie w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie) stosuje się odpowiednio.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można dowiedzieć się więcej tutaj:

→ https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych;
 • Prawo do żądania sprostowania uprzednio podanych danych;
 • Prawo do żądania usunięcia uprzednio podanych danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania uprzednio podanych danych;
 • Prawo do żądania przeniesienia uprzednio podanych danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.NA CZYM POLEGAJĄ UPRAWNIENIA?


Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (zostanie Państwu dostarczona kopia danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo o ich udostępnienie, za co może zostać pobrana opłata w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),


Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),


Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania danych,
 • gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim).


Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych


Jesteście Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:

 • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość),
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).


Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO - w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,


Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator wykaże istnienie:

 • ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
 • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że jego uprawnienia nie są w należyty sposób respektowane i realizowane. Wcześniej rekomendujemy jednak podjęcie korespondencji pod adres e-mail Administratora, który wskazaliśmy Państwu powyżej.

10. Administrator przechowuje poszczególne dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, dla którego są one gromadzone, tj przez następujące okresy:

 • przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji z Administratorem w ramach złożonego zapytania przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem skrzynki e-mail,
 • przez czas prowadzonych działań marketingowych albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych),
 • przez okres wskazany w treści zgody (5 lat).

Informujemy, iż SUPESU RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

Administrator w przyszłości może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu (np. ewentualnej windykacji roszczeń).


Administrator nie będzie też uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.


11. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność oraz poufność.

12. Informacje dotyczące plików cookies:

 1. Informujemy, iż Administrator przechowuje pliki cookies.
 2. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki.
 3. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
 4. Administrator może wykorzystywać pliki „cookies” w celu dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk.
 5. Pliki cookies z których korzystamy, dzielimy na:
 • Cookies sesyjne – pliki tego typu identyfikują użytkownika sklepu/strony w czasie trwającej wizyty. Dzięki nim możliwe jest chociażby bezpieczne logowanie się do naszego sklepu oraz są niezbędne do obsługi procesu zakupowego. Cookies sesyjne są obsługiwane w pamięci ulotnej i nie są zapisywane w pamięci stałej (np. dysk twardy). Po zamknięciu aplikacji lub przeglądarki internetowej cookies sesyjne zostają automatycznie usunięte.
 • Cookies stałe – pliki, które mają określony czas wygaśnięcia. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron staje się bardziej przyjazne (np. zapamiętanie wybranej lokalizacji i języka).
 • Cookies podmiotów trzecich – pliki mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich. Są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych.
 • Cookies marketingowe - to pliki cookie, dzięki którym możliwe jest profilowanie reklam wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, na podstawie danych posiadanych przez Administratora, w tym zachowania użytkowników na stronie. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na cookies marketingowe, wówczas Administrator będzie mógł wykorzystać informacje o zachowaniu użytkownika na stronie w celu dostosowania reklam.
 1. Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmioty z usług, których korzystamy. Korzystamy z narzędzia Hotjar zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Hotjar to narzędzie, które monitoruje oraz zapisuje zachowania użytkownika na stronie internetowej. Hotjar może rejestrować takie dane jak ruch kursora, przewijanie strony, może zbierać informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego. Hotjar nie pozwala na identyfikację użytkownika. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Hotjar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.
 2. Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie z naszej strony, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości strony internetowej, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam lub ofert dedykowanych danej osobie odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).
Osoba odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę lub stronę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony i innych witryn internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki lub aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Do tego procesu odwołujemy do odpowiedniej treści w ramach niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?
  Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony.
 2. Wskazujemy, iż w plikach cookies co do zasady nie są przechowywane dane osobowe, które pozwoliłyby na identyfikację klienta. Wskazujemy jednak, iż w sytuacji, gdy taka możliwość zaistnieje, informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności odnoszące się do zasad przetwarzania danych osobowych stosuje się odpowiednio do plików cookies.

Użytkownik poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może nie zgodzić się na gromadzenie jego danych za pomocą plików „cookies”. W przypadku braku dokonania zmian domniemywa się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików „cookies” przez stronę internetową.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu.

PL

EN

FR

MENU